Sökning: "Nellie Månsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nellie Månsson.

  1. 1. Tjänsteorienterat ledarskap

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

    Författare :Nellie Månsson; Ellinor Olsson Eckhausen; [2018]
    Nyckelord :New Public Management; Varulogik; Tjänsteperspektiv; Tjänstelogik; Ledarskap; Social Sciences;

    Sammanfattning : Offentlig sektor har varit föremål för en rad olika förändringar de senaste decennierna. Intågandet av New Public Management ämnade medföra kostnadseffektiv användning av ekonomiska resurser och ökat kundfokus. Med detta följde ett rationellt ledarskap där styrning och mätbara mål förespråkades. LÄS MER