Sökning: "Nilson Group AB"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nilson Group AB.

  1. 1. Rekrytering- en bit imageskapande

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Annika Johansson; Anette Jönsson; [2004]
    Nyckelord :Rekrytering; image; företagsidentitet; företagskommunikation; Nilson Group AB; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Vi har tagit del av teorier inom företagsidentitet, företagskommunikation, rekrytering och image. Vi har valt att arbeta utifrån fallstudiemetoden och skomodeföretaget NilsonGroup AB blev vårt studieobjekt. LÄS MER