Sökning: "Nina Islam"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nina Islam.

  1. 1. Islam och hinduism ur ett genusperspektiv : En granskning av ett urval religions läroböcker på grundskole- och gymnasienivå

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

    Författare :Maria Malmberg; Nina Sonefjord; [2006]
    Nyckelord :Läromedelsanalys; läroboksanalys; genusperspektiv; religion; islam; hinduism;

    Sammanfattning : Syftet med vårat examensarbete har varit att göra en läromedelsanalys ur ett genusperspektiv i ämnet religion. Vi har studerat två läromedel som riktar sig till grundskolans senare år och två läromedel som riktar sig till gymnasiet. LÄS MER