Sökning: "Oscar Hellgren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Oscar Hellgren.

  1. 1. TIDSÅTGÅNG VID STOMMONTAGE - En jämförelse mellan KL-träelement och platsgjuten betong

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

    Författare :Oscar Hellgren; Emil Larsson; [2019]
    Nyckelord :CLT; CLT-frame; concrete frame; production time; plannin; KL-trä; KL-trästomme; betongstomme; tidsåtgång; planering;

    Sammanfattning : KL-träelement används som stommaterial i allt fler flerbostadshusprojekt i Sverige, då det fortfarande är en relativt ny metod är det intressant att undersöka den närmare. Vid val av stomme är byggtiden ofta en viktig faktor och därför ligger montagetiden till grund för jämförelsen i studien. LÄS MER