Sökning: "Rörelsestund"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Rörelsestund.

  1. 1. Barns möjligheter till fysisk aktivitet i förskolan : En kvantitativ studie om förskollärares attityd till didaktiskt planerade rörelsestunder i förskolan

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

    Författare :Lisa Engman; [2018]
    Nyckelord :Didactics; Movement activities; Physical activity; Motorskills; Preschool; Didaktik; Rörelsestund; Fysisk aktivitet; Motorisk utveckling; Förskola;

    Sammanfattning : The purpose of this study was to examine the attitude of pre-school teachers to  planed physical activity in preschool. This study find out which factors may affect the implemention of planed physical activity in preschool. This study was conducted through a questionnaire. It was sent to pre-school teachers with an pre-school teacher education. LÄS MER