Sökning: "Didactics"

Visar resultat 1 - 5 av 886 uppsatser innehållade ordet Didactics.

 1. 1. Namngeografisk undervisning i årskurs 4–6 : En kvalitativ intervjustudie om hur lärares didaktiska val kommer till uttryck i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Emma Wahlén; Johanna Sjövall; [2021]
  Nyckelord :didactic; geography; name geography; school; teachers;

  Sammanfattning : The aim of this study has been to investigate teachers´ teaching of name geography and based on this contribute with discussion that can develop the didactics of geography. The subject of geography has been debated in the discourse of the school for a long time. LÄS MER

 2. 2. Att undervisa om religion och vetenskap : En inblick i lärares didaktiska val i den svenska gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Daniel Faxe; Nicolaj Josefsson; [2021]
  Nyckelord :Didactics; Religion; Science; Non-Confessional; Education; Upper Secondary; Teaching; Teachers; Pupils; Sweden; Social Constructionism; Intercultural;

  Sammanfattning : This study aims to examine how teachers in upper secondary non-compulsory schools in Sweden, didactically approaches and teach religion with a focus on religion and science as mentioned in the curriculum. Since the Swedish school education system is non-confessional, a further aim is to explore how this affects the teachers' teaching and didactic for the subject of religion. LÄS MER

 3. 3. Lärarens användning av berättelser för att stimulera elevernas historiemedvetande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Bexhet Bicaku; Albin Mikullovci; [2021]
  Nyckelord :Berättelser; historiemedvetande; klassrum; undervisningsform;

  Sammanfattning : The work covered in our essay touches on areas of "Stories and History use". During the course of the work, we have systematically analyzed several theses, doctoral theses and studies to seek a given answer to the question "What does research about the use of stories say to increase students' history consciousness?". LÄS MER

 4. 4. Att flyta på ytan eller dyka till djupet : En studie om läsarter, lässtrategier och instuderingsfrågors inflytande påelevers läsförståelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Anna Vallin; [2021]
  Nyckelord :didactics; intervention study; Upper Secondary School; reading strategies; Swedish; the design of study questions; surface understanding; deep understanding; surface reading; deep reading; didaktik; djup förståelse; djup läsförståelse; gymnasium; interventionsstudie; lässtrategi; svenska som ämne; textfrågors utformning; ytlig förståelse; ytlig läsförståelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att som elev läsa och tillgodogöra sig en läst text beskrivs som antingen ytlig läsningeller djup läsning. Ytlig läsning beskrivs innebära ytlig förståelse och att läsningen där stannarvid textens sakinnehåll och vid detaljer. LÄS MER

 5. 5. Dokumentationen spelar roll! : En litteraturstudie rörande förskolans dokumentation och det systematiska kvalitetsarbetet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Emma Björk Matkoski; [2021]
  Nyckelord :Didactics; Documentation; Literature review; Meaning-making; Preschool; Quality; Systematic quality work; Didaktik; Dokumentation; Förskola; Information; Kvalitet; Litteraturstudie; Meningsskapande; Praktik; Reflektion; Systematiskt kvalitetsarbete; Verksamhet;

  Sammanfattning : Det systematiska kvalitetsarbetet grundar sig i dokumentation av förskolans verksamhet och syftar till att säkerhetsställa förskolans måluppfyllelse. Syftet är att undersöka vad tidigare forskning framställer som betydelsefullt för systematiskt kvalitetsarbete i förskolan, utifrån dokumentation om den dagliga praktiken. LÄS MER