Sökning: "Robert Kjellander"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Robert Kjellander.

  1. 1. Barns och pedagogers uppfattningar om fysisk aktivitet : en undersökning av barn i åldersgruppen 8-10 år

    M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

    Författare :Robert Kjellander; Mikael Skånstad; [2013]
    Nyckelord :Barnperspektiv; enkätundersökning; frågeformulär; hälsa; idrottslektioner; kvalitativ studie; kvantitativ studie; lågstadiet; pedagoger; rörelsebehov; skolverksamhet; uppfattningar om fysisk aktivitet;

    Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att undersöka barns och pedagogers uppfattningar om skolbarnsfysiska aktivitet och vad skolor gör för att tillgodose deras rörelsebehov. Vi har använt oss aven kvalitativ metod i form av frågeformulär med öppna frågor till pedagoger, samt kvantitativmetod i form av en enkätundersökning med barnen. LÄS MER