Sökning: "Samaaleh Saad"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Samaaleh Saad.

  1. 1. Personals definition av delaktighet och dess komplexitet i praktiken – En kvalitativ studie om personals upplevelser avseende HVB-hemsplacerade ungdomars delaktighet

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

    Författare :Samaaleh Saad; Fredrik Emanuel Stehn; [2022]
    Nyckelord :Delaktighet; självbestämmande teori; handlingsutrymme; gräsrotsbyråkrati; HVB; ungdom; personal; placerade; Social Sciences;

    Sammanfattning : The aim of this study was to inquire how staff that works with youth that are placed in out of home care reason around the definition of participation. We also examined how they felt about their possibility to influence youth participation during their placement regarding the daily routines. LÄS MER