Sökning: "Sara Idberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sara Idberg.

  1. 1. Vinklad statistik

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

    Författare :Sara Idberg; [2019]
    Nyckelord :Datavisualisering; Diagram; Informationsgrafik; Vinklad design; Statistik;

    Sammanfattning : Hur statistik tolkas beror på den grafiska gestaltningen och i vilket sammanhang den presenteras. Syftet med denna uppsats är att hitta vilka faktorer i designen som kan påverka tolkningen av diagram och hur liknande dataset kan presenteras och tolkas på olika sätt. LÄS MER