Sökning: "Shirine Memari"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Shirine Memari.

  1. 1. Onboarding på distans - En fenomenografisk studie med utgångspunkt i organisationskultur och lärande

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

    Författare :Shirine Memari; [2021]
    Nyckelord :Organisationskultur; lärande; onboarding; introduktionsprocess; distans; socialisationsprocess.; Social Sciences;

    Sammanfattning : Förändringar i organisationers omvärld leder till ett behov av att ställa om och anpassa sig till de rådande omständigheterna. En sådan förändring har varit behovet av att i allt större utsträckning arbeta hemifrån till följd av de restriktioner vi har behövt förhålla oss till under stora delar av år 2020. LÄS MER