Sökning: "introduktionsprocess"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet introduktionsprocess.

 1. 1. Receptet på en framgångsrik introduktionsprocess : En kvalitativ studie om vilka erfarenheter nyanställda upplever som meningsfulla för att sociala band och hur erfarenheterna kan bidra till organisationers formulering av introduktionsprocesser.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Johansson Elin; Elsa Jonasson; [2021]
  Nyckelord :Organisatorisk socialisering; introduktionsprocess; sociala band; nyanställd;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to increase an understanding of the importance of organizational socialization in an introduction process based on employees' experiences. Our hope is to clarify which aspects are meaningful for a new employee in order to tie social bonds to the workplace, while those aspects also promote organizations' way of formulating their introduction process. LÄS MER

 2. 2. Introduktion på distans : En kvalitativ studie om upplevelsen av samhörighet på arbetet

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Linda Pettersson; [2021]
  Nyckelord :new employee; introduction; togetherness; emotional energy; teleworking; nyanställd; introduktion; samhörighet; emotionell energi; distansarbete;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att undersöka nyanställdas introduktionsprocess under ett påtvingat distansarbete. Det görs med hjälp av Malin Lindelöws teoretiska modell för en introduktion av nyanställda. LÄS MER

 3. 3. Onboarding på distans - En fenomenografisk studie med utgångspunkt i organisationskultur och lärande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Shirine Memari; [2021]
  Nyckelord :Organisationskultur; lärande; onboarding; introduktionsprocess; distans; socialisationsprocess.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Förändringar i organisationers omvärld leder till ett behov av att ställa om och anpassa sig till de rådande omständigheterna. En sådan förändring har varit behovet av att i allt större utsträckning arbeta hemifrån till följd av de restriktioner vi har behövt förhålla oss till under stora delar av år 2020. LÄS MER

 4. 4. Den digitala introduktionsprocessen : Förutsättningar och utmaningar för socialisation och lärande

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Fia Klint; Frida Lundin Nilsbert; [2021]
  Nyckelord :introduktion på distans; socialisation; informellt lärande; arbetsplatslärande;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker nyanställdas upplevelse av sin introduktionsprocess på distans. Studien har en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer med åtta nyanställda från olika arbetsgivare. De områden som utforskas är introduktionens struktur, socialisationsprocessen samt villkor för lärande. LÄS MER

 5. 5. Att introduceras utan att vara på arbetsplatsen : En kvalitativ studie om nyanställdas upplevelser av en introduktionsprocess på distans

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Elina Berglund; [2021]
  Nyckelord :introduction; organizational socialization; demand; control; support; introduktion; organisationssocialisering; krav; kontroll; stöd;

  Sammanfattning : The introduction can be a crucial aspect for how well new employees will feel comfortableand socialized in their new workplace (Lindelöw, 2016). Due to the current corona pandemic, many organizations have had to restructure their work, which means that many employeescurrently work from home. LÄS MER