Sökning: "introduktionsprocess"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet introduktionsprocess.

 1. 1. ALLE MAN ONBOARD? - En kvalitativ studie om introduktionsprocessen utifrån nyanställdas perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Vendela Åkerlund; Martin Westerberg; [2019-09-03]
  Nyckelord :introduktionsprocess; nyanställd; socialisaton; arbetstrivsel;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to gain knowledge about the introduction process, and identify which factors related to the introduction process prevent and improve job satisfaction from the perspective of blue and white collar workers. Data has been collected from eight semi structured interviews conducted with three blue collar employees and five white collar employees, all employed by the organization within the last year. LÄS MER

 2. 2. Faktorer för att stanna kvar inom hemtjänsten

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Petra Lindqvist; Emelie Hansson; [2019]
  Nyckelord :Introduction; onboarding process; career development; onboarding; leadership; social support; cooperation; Introduktion; introduktionsprocess; karriärutveckling; onboarding; ledarskap; socialt stöd; samarbete.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att studera upplevelsen av introduktionsprocessen och den första tiden i arbete hos nyanställda vårdbiträden inom hemtjänsten vid Skellefteå kommun. Detta för att undersöka vad som krävs för att skapa en vilja att stanna kvar inom yrket. LÄS MER

 3. 3. Anställdas meningsskapande : En studie av doktoranders meningsskapande till introduktionsprocessen på Uppsala universitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Ingrid Joelsson; Tyra Kajgård; [2019]
  Nyckelord :sensemaking; introduction process; PhD students; working life; organization; socialization; meningsskapande; introduktionsprocess; doktorand; arbetsliv; organisation; socialisering;

  Sammanfattning : Dagens rörliga arbetsmarknad karaktäriseras av strukturell förändring och teknisk utveckling som ställer krav på organisationer att arbeta aktivt för att behålla sin arbetskraft. Undersökningar visar att anställda som anser att deras arbete meningsfullt samt är nöjda med introduktionsprocessen tenderar att stanna längre på sin arbetsplats, jämfört med anställda som är missnöjda. LÄS MER

 4. 4. Organisationers introduktionsarbete

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Victor Johannesson; [2018]
  Nyckelord :Introduktionsprocess; Onboarding; Den femte disciplinen; Organisatorisk socialisation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Att som organisation lyckas attrahera, behålla och utveckla medarbetare anses ge betydande konkurrensfördelar. Ett led i denna process handlar om att introducera nya medarbetare för att de ska få en bra start på sin karriär. LÄS MER

 5. 5. Vågar du testa? : En kvalitativ studie om chefers upplevelse av första tiden i arbetet.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Andrea Elfman; Filip Björk; [2018]
  Nyckelord :organisatorisk socialisering; introduktion; rekrytering; tester och analys;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur introduktionen av nyanställda chefer inom en specifik organisation upplevts och genomförts. För att nå detta syfte har vi utformat två frågeställningar vi hoppas kunna besvara. LÄS MER