Sökning: "Simon Herrman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Simon Herrman.

  1. 1. Prestationer på WAIS-IV Symbolletning mellan studenter med och utan Kanjikunskap

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

    Författare :Simon Herrman; [2015]
    Nyckelord :Psykologi; Kanji; WAIS-IV; Symbolletning; visuellt korttidsminne;

    Sammanfattning : Tidigare forskning har visat att individer uppväxta i Japan presterar bättre än individer uppväxta i USA på test avsedda att mäta spatial förmåga. En hypotes till varför har varit att en intensiv exponering för och kunskap om bildmässigt komplicerade skrifttecken (Kanji), skapar gynnsamma förutsättningar för prestationer på test av spatial förmåga. LÄS MER