Sökning: "Simon Sandgren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Simon Sandgren.

  1. 1. Effektivisering av bussdepå med hjälp av automation : En kartläggning av hur sensorteknik kan användas för att minska antalet karosseriskador på bussar

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik; Uppsala universitet/Industriell teknik

    Författare :Simon Sandgren; Jack Lindfors; [2018]
    Nyckelord :automation; buss; bussdepå; karosseriskador; tekniktillämpning; teknikutveckling; ultraljudssensorer;

    Sammanfattning : While there is an increase in population and an extensiveurbanization, the city-scape of Sweden’s big cities evolves, whichrequires new demands for inventive solutions regardinginfrastructure. As increased population calls for more effectiveutilization of the land, the need for public transportation andits infrastructure has expanded. LÄS MER