Sökning: "Teresa Leifsdotter"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Teresa Leifsdotter.

 1. 1. Att leda genom coaching : en utvärdering av ledarskapsutbildning och dess implementering inom Stora Enso Skog och Stora Enso Bioenergi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Teresa Leifsdotter; [2018]
  Nyckelord :feedback; GROW; S.M.A.R.T.; transformativt ledarskap;

  Sammanfattning : Coachande ledarskap har till syfte att genom en positiv kultur av samarbete skapa effektivitet och hälsa. Stora Enso Skog (SES) och Stora Enso Bioenergi (SEB) har under de senaste åren genomfört projektet Lead Through People (LTP). LÄS MER

 2. 2. Skalbaggars artsammansättning efter intensiv skogsbrand : en jämförelse mellan artgrupper två år efter brand

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Teresa Leifsdotter; Anna Nilsson; [2015]
  Nyckelord :specialister; generalister; brandgynnad; rödlistad; funktionella grupper; boreal skog; störning;

  Sammanfattning : Skogsbränder har idag blivit något ovanligt och arter som är beroende av bränder för reproduktion och födotillgång blir därför missgynnade. Idag finns en hypotes om att vissa arter som gynnas av kalhyggesbruk konkurrerar ut brandspecialiserade arter och är en anledning till dessa arters tillbakagång. LÄS MER