Sökning: "The prohibition on financial assistance"

Hittade 1 uppsats innehållade orden The prohibition on financial assistance.

  1. 1. Förvärvslåneförbudet : En analys av förvärvslåneförbudet i 21 kap. 5 § ABL, särskilt om förbudets tillämplighet vid efterfinansiering

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Alexander Nilsson; [2021]
    Nyckelord :The prohibition on financial assistance; financial assistance; Förvärvslåneförbudet; efterfinansiering; minutenlån;

    Sammanfattning : .... LÄS MER