Sökning: "Theo Askerson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Theo Askerson.

  1. 1. Integration av spårbarhet och blockkedjor inom tillverkningsindustrin : Ett arbete om spårning och blockkedjeteknik ur ett hållbarhetsperspektiv

    Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

    Författare :Carl Backsell; Theo Askerson; [2021]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Spårbarhet utgör en viktig roll i inom tillverkningsindustrin och är en essentiell del vid optimering av försörjningskedja. Genom implementation av spårbarhet kan data ackumuleras och analyseras genom hela tillverkningsprocessen. En högre grad informationsspårande i en organisation medför ekonomiska, ekologiska och sociala fördelar. LÄS MER