Sökning: "Tobias Dahmm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tobias Dahmm.

  1. 1. RIKSINTRESSEN OCH BOSTADSBYGGANDE -Innebär riksintressen ett hinder för bostadsutveckling? Fallstudier i tre kustkommuner i Västra Götalands län

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

    Författare :Tobias Dahmm; Clara Gyllström; [2015-06-12]
    Nyckelord :Riksintresse; bostadsbyggande; bostadsbrist; konflikt; fysisk; planering;

    Sammanfattning : I den kommunala fysiska planeringen ingår det att planera för riksintressen vilka är särskilda områden utpekade av staten. Detta system infördes 1987 i en tid då det inte fanns bostadsbrist i någon större utsträckning i Sverige. LÄS MER