Sökning: "Tyra Katarina Petersson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tyra Katarina Petersson.

  1. 1. ”Men det tog jag inte riktigt på allvar, för det var ju ett barn!” : En kvalitativ studie om hot och våld mot socionomer på HVB-hem

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

    Författare :Tyra Katarina Petersson; Lennart Wiklander; [2019]
    Nyckelord :HVB-hem; Hot; Våld; Socionom; Perspektivanalys; Normaliseringsprocessen;

    Sammanfattning : Ambitionen med denna studie har varit att undersöka förekomsten av hot och våld mot socionomer verksamma inom HVB-hem och den enskilda socionomens uppfattning om vad hot och våld är. Samtidigt har vi velat synliggöra vem som bär ansvaret för uppkomsten av hot och våld, enligt den enskilda socionomen, samt vilka behov den enskilde socionomen anser sig behöva för att kunna hantera detta. LÄS MER