Sökning: "Varderingar i familjen"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Varderingar i familjen.

 1. 1. Tillit eller misstro: Den socioekonomiska bakgrundens betydelse

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sara Frisell Eriksson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hur mycket påverkas individer av sin socioekonomiska bakgrund i dagens samhälle och hur väl kan den politiska tilliten beskrivas utifrån denna aspekt? Politisk tillit är av stor betydelse för att säkra myndigheternas legitimitet och effektivitet och är således även viktigt för det demokratiska systemet. Det finns två dimensioner av förklaringar till politisk tillit och det råder oenighet kring vad som påverkar dess uppkomst. LÄS MER

 2. 2. Kulturkrockar inom vården – förståelse skulle minska smällen : En litteraturstudie om vårdpersonals erfarenheter av att vårda patienter med annan kulturell bakgrund

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Erik Samuelsson; Ida Vainikainen; [2015]
  Nyckelord :Cultural diversity. Health care staff. Experiences. Nursing.; Kulturell mångfald. Vårdpersonal. Upplevelser. Omvårdnad.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sverige blir mer och mer ett mångkulturellt land, då många av världens länder är centrum för kulturell globalisering. Detta medför att en större andel av personer i vårt land som söker sig till hälso- och sjukvården har utländsk härkomst och därmed ett annat språk och kultur. LÄS MER

 3. 3. Flerspråkig ungdom : i en guatemalansk högstadieskola

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudierBarn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik och vägledning (BUSV)

  Författare :Ingegärd Norberg; [2013]
  Nyckelord : code-switching ; spanglish ; code-switching ; flerspråkighet; spanglish ; succesiv bilingualism;

  Sammanfattning : SammanfattningDenna uppsats är baserad på en undersökning med hjälp av åtta lärare i en högstadieskola i Guatemala. Studien syftade till att ta reda på hur lärarna i bergsbyn upplever att flerspråkigheten har utvecklats och om språkliga influenser från andra kulturer har märkts i elevernas språkbruk. LÄS MER

 4. 4. Young people´s ranking of ten instrumental values

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Fredrik Andersson; [2012]
  Nyckelord :young people; instrumental values;

  Sammanfattning : Syftet med mitt examensarbete är att ge ett bidrag till analysen av ungdomars grundläggande värderingar, genom att undersöka hur elever rangordnar och diskuterar tio instrumentella värden. Undersökningen är utförd med flermetodsforskning, där både en kvantitativ och kvalitativ metod använts, enkät och fokusgrupp. LÄS MER