Sökning: "Victoria Obstfelder"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Victoria Obstfelder.

  1. 1. Kommunikationsstrategier för sjuksköterskor inom demensvård

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Victoria Obstfelder; Valentina Škrtić; [2021-06-28]
    Nyckelord :Demenssjukdom; Omvårdnad; Kommunikationsstrategier; Personcentrerad vård; Sjuksköterskor; Vårdpersonal;

    Sammanfattning : Bakgrund: I framtiden tros antal personer med demenssjukdom öka. Kommunikation medpersoner med demens och som har nedsatt kommunikationsförmåga kräver att sjuksköterskanhar kunskap om senaste forskningen av vilka strategier som underlättar denkommunikationen. LÄS MER