Sökning: "Virala bilder"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Virala bilder.

  1. 1. #Varumärken @Instagram : En studie om risker och möjligheter till följd av varumärkens närvaro på Instagram

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Malin Brunnström; Hugo Teh Ahlén; [2013]
    Nyckelord :Varumärke; Varumärkesidentitet; Image; Instagram; Sociala medier; Brand Equity; Viral marknadsföring; Integrerad marknadsföring; Word-of-mouth.;

    Sammanfattning : Teknikutvecklingen har möjliggjort stor spridning av budskap och med kommunikation över Internet skapas nya möjligheter för interaktion mellan företag och konsumenter. Framväxten av smartphones har också gjort att många idag alltid har tillgång till både kamera,internetuppkoppling och bildskärm. LÄS MER