Sökning: "Zara Höök"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Zara Höök.

  1. 1. Sjuksköterskans upplevelser och erfarenheter av att använda symtomskattningsinstrument inom specialiserad palliativ hemsjukvård

    Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

    Författare :Mia Grillfors Mård; Zara Höök; [2019]
    Nyckelord :IPOS; Palliativ vård; Sjuksköterska; Symtomskattning; Symtomskattningsinstrument;

    Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård syftar till förbättrad livskvalitet för den som drabbats av livshotande och obotbar sjukdom. Det palliativa vårdens förhållningssätt bygger på att förebygga och lindra symtom genom tidig upptäckt, noggrann analys och behandling. LÄS MER