Sökning: "bokslut analys"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden bokslut analys.

 1. 1. Åstadkomma finansiell styrka genom räntabilitetsanalys

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Jonathan Jonsson; Theo Kellerth; [2018]
  Nyckelord :Nyckeltal; Räntabilitet; Kapital; Logistik; Lönsamhet; Kartläggning;

  Sammanfattning : Följande rapport behandlar ekonomiska handlingar och analyserar ett företags finansiella styrka utifrån relevanta nyckeltal som kan appliceras utifrån Du-Pont modellen. Utifrån följande analys visualiseras och beaktas företagets ekonomiska position på marknaden. LÄS MER

 2. 2. Anaview AB –En fallstudie om strategiska val

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexandra Boström; Mirna Jossef; [2013-12-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inom ekonomistyrning berörs den betydande aspekten angående företags formulering ochimplementering av en utformad strategi. Avsikten med strategier är att de ska vägleda företagför att de på lämpligaste sätt ska uppnå sina ekonomiska mål. Det problem många företag oftabemöter är implementeringen av strategin. LÄS MER

 3. 3. En analys av galleriorna i Västerås och Norrköping : Ett centrumledarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Gustaf Åhman; Arvid Arfwidsson; [2013]
  Nyckelord :City center mall; external mall; mall manager; competition; Centrumgalleria; externa köpcentrum; centrumledare; konkurrens;

  Sammanfattning : Media har i flera år skrivit om att centrumhandeln i många städer har en negativ tillväxt. De externa köpcentrum har under den senaste tiden haft en positiv tillväxt. Under de 10-20 senaste åren så har stora detaljhandelskedjor haft som strategi att etbalera sina nya butiker i de externa köpcentrumen. LÄS MER

 4. 4. Skillnaden mellan regelverken K2 och K3 : Regelverkens påverkan på företagets skattemässiga resultat och utdelningsbara medel.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Sofia Larsson; Elin Rydbäck; [2013]
  Nyckelord :K2; K3; god redovisningssed; rättvisande bild; ; redovisningsmässigt resultat; skattemässigt resultat; utdelningsbara medel;

  Sammanfattning : I Sverige finns det ett samband mellan redovisning och beskattning. Enligt Bokföringsnämnden skall företagen utföra löpande bokföring samt upprätta ett bokslut. När företagen redovisar skall detta göras i enlighet med god redovisningssed och rättvisande bild. LÄS MER

 5. 5. Nyckeltalens betydelse : En företagsanalys med hjälp av nyckeltal

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Carin Persson; Linnéa Andersson; [2012]
  Nyckelord :Nyckeltal; Företagsanalys; Statistik; Konkurs; Fyrkantsmodellen;

  Sammanfattning : Titel: Nyckeltalens betydelse- En företagsanalys med hjälp av nyckeltal Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Carin Persson och Linnéa Andersson Handledare: Arne Fagerström Datum: maj 2012 Syfte: Studien genomförs med syftet att teoretiskt undersöka hur ett företag genom att arbeta kontinuerligt med nyckeltal kan identifiera och avvärja problem som kan uppstå i företagets ekonomi. Den empiriska delen av uppsatsen kommer att exemplifiera hur ett småföretags nyckeltal kan se ut, vilken information som kan utläsas av dem och hur ledningen kan använda informationen som beslutsunderlag inför framtiden. LÄS MER