Sökning: "chemical oxygen demand COD"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden chemical oxygen demand COD.

 1. 1. Washing efficiency in the pulp mill : An evaluation of the washing efficiency in SCA Munksund's pulp mill

  Master-uppsats, KTH/Fiber- och polymerteknologi

  Författare :Malin Malmberg; [2023]
  Nyckelord :Chemical Pulp; Lignin; COD; Pulp Washer; Kraft Pulping; Pappersmassa; Lignin; COD; Massatvätt; Sulfatmassaprocessen;

  Sammanfattning : Munksunds pappersbruk är ett integrerat massa- och pappersbruk som består av två fiberlinjer, en barr- och en lövlinje där båda kokarna är kontinuerliga med efterföljande tvättsteg. En kartering av COD (eng. Chemical Oxygen Demand) och natrium utfördes för båda linjerna för att utvärdera tvätteffektiviteten. LÄS MER

 2. 2. Satsvisa laboratorieförsök för utvärdering av kolkällor i denitrifikation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Lisa Tejde; [2022]
  Nyckelord :external carbon source; biological nitrogen removal; denitrification; chemical oxygen demand COD ; step-feed biological nitrogen removal; ethanol; methanol; Brenntaplus VP1; industrial waste products; denitrification batch activity tests; extern kolkälla; biologisk kväverening; denitrifikation; kemisk syreförbrukning COD ; kaskadkväverening; etanol; metanol; Brenntaplus VP1; industriella restprodukter; satsvisa laboratorieförsök;

  Sammanfattning : I takt med att Uppsala växer behöver kapaciteten för avloppsvattenrening på Kungsängsverket byggas ut. För att möta en framtida ökad belastning bedömer Uppsala Vatten & Avfall AB att en kolkälla kommer behöva tillsättas i den biologiska kvävereningen för att effektivisera den heterotrofa denitrifikationen på Kungsängsverket, som idag sker utan tillsats av kolkälla. LÄS MER

 3. 3. Effect of substrate types on fermentation of mixed cultures to produce volatile fatty acids

  Master-uppsats, KTH/Industriell bioteknologi

  Författare :Jayant Sehgal; [2022]
  Nyckelord :Mixed culture fermentation; Volatile fatty acids; Chemical oxygen demand; pH; starch; oil; gelatin; substrates; VFA production; Blandkulturjäsning; Flyktiga fettsyror; Kemiskt syrebehov; pH; stärkelse; olja; gelatin; substrat; VFA-produktion;

  Sammanfattning : Innovativa teknologier, produkter och processer krävs på grund av marknadens ökande behov av bioprodukter med låga koldioxidavtryck. Idén att producera flyktiga fettsyror via biologiska processer, främst genom anaerob fermentering med blandkulturer, har återupplivats på grund av den omfattande exploateringen av oljeresurser. LÄS MER

 4. 4. Optimizing Sample Dissolution Methods of Low Water Soluble Intermediate Organic Compounds to Support Environmental Risk Assessment during Active Pharmaceutical Ingredient Manufacturing.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Warda Mohammed; [2021]
  Nyckelord :Active pharmaceutical ingredient; API; total organic content; TOC; chemical oxygen demand COD; biological oxygen demand; BOD; Microtox; octanol-water partition coefficient; Kow; solubility.;

  Sammanfattning : This project focus on investigating the dissolution of low water-soluble intermediate organic compounds called active pharmaceutical ingredients (API) and organic substances that are manufactured by a pharmaceutical company, Cambrex Karlskoga in Sweden. Several dissolution methods were used and evaluated using methods including total organic carbon (TOC), chemical oxygen demand (COD), biochemical oxygen demand (BOD) and Microtox toxicity test. LÄS MER

 5. 5. Assessment of on-site wastewater treatment systems in unsewered communities in Jordan

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Hani Yahya Ali Shubail; [2020]
  Nyckelord :Constructed wetland; Decentralized wastewater treatment; Jordan; On-site wastewater treatment system;

  Sammanfattning : Centralized wastewater treatment systems need substantial funds besides high-cost operation and maintenance programs, which could be considered unsuitable for low-income developing countries. As a solution, it becomes the trend towards on-site wastewater treatment systems (OWTs) due to its cost-effectiveness and flexibility of implementation and management. LÄS MER