Sökning: "estelle christner"

Hittade 1 uppsats innehållade orden estelle christner.

  1. 1. Sjuksköterskans beredskap i etiska och moraliska situationer

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

    Författare :Estelle Christner; Birgitta Appelholm; Philippa Ulvbielke; [2007]
    Nyckelord :erfarenhet; etiskt beslutsfattande; etiskt handlande; klinisk handledning; moralisk stress; reflektion; utbildning i etik;

    Sammanfattning : För att en god och säker vård ska kunna ges är det viktigt att sjuksköterskor handlar på ett etiskt och moraliskt riktigt sätt. Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans beredskap i etiska och moraliska situationer. Studien genomfördes som en litteraturstudie. Sjuksköterskor upplevde ofta etiska och moraliska bekymmer. LÄS MER