Sökning: "genreanspelningar"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet genreanspelningar.

  1. 1. Är sick-lit en genre? : en analys av paratexter

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för förlags- och bokmarknadskunskap

    Författare :Michaela Jeppesen; [2018]
    Nyckelord :genre; sick-lit; young adult; paratexter; genreanspelningar; omslag; Squires; marknadsföring; publishing; Cultural Sciences;

    Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att granska sick-lit och dess funktion på bokmarknaden genom att undersöka marknadsföringen av böcker som kan benämnas som sick-lit. Detta görs främst genom en analys av paketeringen av bästsäljande verk inom Young Adult (YA) och crossover. LÄS MER