Sökning: "kontextuell teologi"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden kontextuell teologi.

 1. 1. Hopp som dygd och kraft. : En innehållsanalys av hur hopp förmedlas i uppbyggelselitteratur skriven i Sverige respektive Sydafrika.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Kyrko- och missionsstudier

  Författare :Sofia Oreland; [2020]
  Nyckelord :hopp; interkulturell teologi; teoriutveckling; Sverige; Sydafrika; uppbyggelselitteratur;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet i denna uppsats har varit att undersöka hur författare på 2010-talet från en ekumenisk huvudfåra i Sverige och Sydafrika förmedlar hopp till sina läsare. Utifrån två delvis kompletterande teorier om kristet hopp har jag format en teoretisk modell om ansvarsfullt hopp som tillsammans med frågeställningar utgjort ett analysredskap i läsningen av mitt källmaterial. LÄS MER

 2. 2. Från ord till handling. Reflektioner kring kyrkans samhällsengagemang utifrån kontextuell teologi.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Marianne Molin; [2016]
  Nyckelord :the Kairos-document; Church and community; Kairos – Sweden; Contextual theology. Kairos-dokumentet; Kyrka och samhälle; Kairos – Sverige; Kontextuell teologi.; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : The main question for this thesis is to discuss how come there are so many different theological motivations for the social actions of the church. The purpose of this thesis is to examine how this can be. The main study is in the context of the Evangelical Lutheran Church of Sweden. LÄS MER

 3. 3. TERANGA: Livets dialog. Religionsdialog mellan kristna och muslimer i Senegal

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :François Anougba; [2016]
  Nyckelord :Religionsdialog; religionsteologi; kontextuell teologi; postkolonialteori; Negritude; Inkulturation; ”africanization”.; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Denna uppsats syftar till att beskriva och analysera dialogen mellan kristna och muslimer i Senegal utifrån senegalesiska informanters berättelser och erfarenheter. Beskrivningarna har visat att denna dialog bygger på värderingar som är starkt kopplade till den senegalesiska traditionen av gästfrihet, gemenskap, delande och solidaritet. LÄS MER

 4. 4. En modern folkkyrka : svenskkyrklig självförståelse inom Guds hus-projektet i Fisksätra

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kyrko- och missionsstudier

  Författare :Tobias Nellvik; [2013]
  Nyckelord :Guds hus; Fisksätra; Religionsdialog; Religionsteologi; Självförståelse;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats analyserar hur den svenskkyrkliga självförståelsen ser ut inom Guds hus-projektet i Nacka församling utifrån ett religionsteologiskt perspektiv. Användandet av en empirisk teoretisk modell nämligen ”4 voices of theology” framtagen av Action Research – Church & Society (ARCS) i Storbritannien har gjort det möjligt att beskriva hur den svenskkyrkliga självförståelsen ser ut inom Guds hus-projektet och hur denna självförståelse påverkar den religionsteologi som förmedlas ur ett svenskkyrkligt perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Luthersk prästutbildning vid Makumira i Tanzania - Svenska kyrkans insatser 1942-1982

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Missionsvetenskap

  Författare :Johannes Zeiler; [2012]
  Nyckelord :Makumira; Svenska kyrkans mission; teologisk utbildning; prästutbildning; mission; missionär; luthersk tradition;

  Sammanfattning : Såväl utgångspunkter som förutsättningar för arbetet med teologisk utbildning inom luthersk kyrkotradition i Tanzania har förändrats avsevärt de senaste hundra åren. Missionsinsatserna under förra seklets början inom utbildningsområdet understödde kyrkornas territoriella expansion. LÄS MER