Sökning: "massa- och pappersindustrin"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden massa- och pappersindustrin.

 1. 1. Muddringssystem förFiberbankar

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :JACOB ANDERSSON; [2021]
  Nyckelord :Dredging; fiber bank; sediment; Bottensediment; fiberbankar; muddring;

  Sammanfattning : Massa- och pappersindustrin i Sverige har genom åren skapat en stor mängd restprodukter i form av pappers- och träfiber och rester av processkemikalier från produktionen. Vidanläggningar på Sveriges östkust deponerades dessa ofta rakt ut i havet där fiber ackumulerats genom åren till fiberbankar. LÄS MER

 2. 2. Reglering av pumpar: En fallstudie med jämförelseanalys mellan stryp- och frekvensreglering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Yulia Rudenko; [2021]
  Nyckelord :pulp and paper industry; energy efficiency; centrifugal pump; throttle control; throttle valv; frequency control; frequency converter; LCC analysis; payback time; massa- och pappersindustri; energieffektivisering; centrifugalpump; strypreglering; spjällventil; frekvensreglering; frekvensomriktare; LCC-analys; återbetalningstid;

  Sammanfattning : Dagens behov för energieffektivisering ställer höga krav på industrisektorn som anses vara den största energikonsumenten. Holmen AB är verksam inom massa- och pappersindustrin som är en energiintensiv bransch där sådana stora energianvändare som pumpapplikationer spelar en nyckelroll i produktionen. LÄS MER

 3. 3. Exploring the potential of blockchain technology to improve transparency and traceability within the pulp and paper industry

  Master-uppsats,

  Författare :Bakhtiar Mohammad; Michelle Engström; [2021]
  Nyckelord :Blockchain; traceability; transparency; pulp and paper industry; supply chain;

  Sammanfattning : The pulp and paper industry is currently facing major challenges. Owing to the substitution of fossil-dependent products with recyclable and biodegradable ones, there is an immense demand for fibre-based products. As a result, there is an urgent need to streamline the supply chain. LÄS MER

 4. 4. Digitalisering åt skogen : Så har internet påverkat den svenska massa- och pappersindustrin

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Höglund Agnes; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Digitaliseringen har bidragit till en ökad e-handel och samtidigt ett minskat behov av tryckta medier. Denna nedgång av traditionell tidningsläsning har lett till strukturomvandling i massa-och pappersindustrin. LÄS MER

 5. 5. Biogent kol i träbaserade produkter från svensk skogsindustri och kolets inbindningstid : En analys av potentialen att öka inbindningstiden i det årliga tillskottet av produkter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Linnea Rosendal; [2020]
  Nyckelord :wood-based products; biogenic carbon; carbon content; climate change; forest industry; sawn timber; pulp and paper industry; bioenergy; träbaserade produkter; biogent kol; kolinnehåll; klimatförändringar; skogsindustri; sågade trävaror; massa- och pappersindustrin; bioenergi;

  Sammanfattning : Nivåerna av växthusgaser i atmosfären har ökat drastiskt de senaste århundradet, till följd av mänsklig aktivitet. Det krävs en stor omställning för oss människor om klimatförändringarna ska motverkas och för att konsekvenserna för planeten inte ska bli allt för stora. LÄS MER