Sökning: "mckenzie metoden"

Hittade 1 uppsats innehållade orden mckenzie metoden.

  1. 1. Får jag vara Magnus Uggla? : en undersökning av elevers nyttjande av skolgården

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

    Författare :Frida Forsberg; Fredrik Andersson; [2013]
    Nyckelord :Skolgård; utomhuspedagogik; skola; gröna skolgårdar;

    Sammanfattning : Syfte och frågeställningarStudiens syfte är att undersöka elevers nyttjande av skolgården samt vad som påverkar elevernas val av rastaktivitet. Genom en jämförande studie vill vi öka förståelsen för sambandet mellan skolgårdens fysiska utformning och elevernas sysselsättning under rasten. LÄS MER