Sökning: "nodularin"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet nodularin.

  1. 1. Årstidsvariationen i leverstatus hos nötkreatur som konsumerar Östersjövatten

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

    Författare :Sandra Eklund; [2012]
    Nyckelord :nötkreatur; cyanobakterier; leverstatus; leverenzymer; microcystin; nodularin; Östersjön;

    Sammanfattning : SAMMANFATTNING En betydande del av den svenska nötkreaturspopulationen finns i kustnära områden. Enligt gammal hävd och av praktiska skäl tillåts boskap på perifert belägna marker släcka törsten i de vattendrag som finns att tillgå på betet och längs Östersjökusten dricker djuren havsvatten då färskvatten ofta är en bristvara. LÄS MER