Sökning: "nollföljdsström"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet nollföljdsström.

 1. 1. Jordfelssimulering och modell-validering med PSCAD av ett impedansjordat distributionsnät

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik

  Författare :Christoffer Hällsten; [2015]
  Nyckelord :PSCAD; power system simulation; medium voltage; arc suppression coil; ground faults; asymmetrical components; PSCAD; nätsimulering; mellanspänningsnät; impedansjordning; jordslutningar; osymmetriska komponenter; snedavstämda nät.;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har utförts hos Vattenfall Eldistribution på avdelningen Kontroll och Skydd med målsättningen att utforma och utvärdera en nätmodell avsedd för jordslutningssimuleringar i PSCAD. Ombyggnationen från luftledningar till markkablar har medfört att kapacitansen i distributionsnätet ökat, vilket ställer högre krav på jordfelsutrustning och på nätanalyser för att kunna försäkra att en säkerställd frånkoppling kan ske enligt de myndighetskrav som föreligger. LÄS MER

 2. 2. Nollföljdsmodellering av transformatorer– Beräkningar av följdproblem vid ökad kablifiering på mellanspänningsnivå

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för energi och miljö

  Författare :Caroline Hermansson; Jonas Olsson; [2007]
  Nyckelord :transformator; nollföljdsimpedans;

  Sammanfattning : En transformator med ansluten nollpunktsutrustning har historiskt approximerats till att modelleras som ett avbrott mellan primär- och sekundärsida i nollföljd. Modelleringen har ansetts acceptabel, men på senare tid har det upptäckts att utrustning på ena sidan av transformatorn har reagerat vid fel som skett på den andra sidan. LÄS MER