Sökning: "nora dakic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden nora dakic.

  1. 1. Restorativa miljöer i en urban kontext : en fallstudie i Malmö

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of People and Society

    Författare :Nora Dakic; [2020]
    Nyckelord :restorativa miljöer; restorativa värden; stress; återhämtning; miljöpsykologi; restorativ design;

    Sammanfattning : Den urbana livsstilen har lett till att alltfler människor insjuknar i stressrelaterade sjukdomar. Bristande återhämtning gör att vi saknar de resurser som behövs för att hantera vardagens krav. Restorativa miljöer är platser som naturligt återhämtar oss från stress och fyller på våra krafter. LÄS MER