Sökning: "performansanalys av text"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden performansanalys av text.

 1. 1. Analys av språkutveckling : Att använda konnektorer och nominalfraser för att genomföra delar av en performansanalys på andraspråkstexter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Jessica Fast; [2016]
  Nyckelord :performansanalys; nominalfraser; konnektorer; konnektivbindning; läsbarhetsindex;

  Sammanfattning : Performansanalysen är en metod att synliggöra andraspråkselevers utveckling inom språkliga strukturer och metoden lämpar sig för både skriftligt och talat språk. Det är inte alltid nödvändigt att genomföra en fullständig performansanalys utan ibland kan det räcka med att fördjupa sig inom ett eller några områden. LÄS MER

 2. 2. Nybörjarelevers grammatiska utveckling. - En undersökning om hur nybörjarelever utvecklas under tolv veckor.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Gerardo Berríos; [2008]
  Nyckelord :Grammatik; analys; utveckling;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks elva nybörjarelevers grammatiska utveckling under de tolv första veckorna. Den grammatiska utvecklingen analyseras utifrån tre modeller för grammatisk utveckling, Pienemanns processbarhetsteori, performansanalys och Axelssons nominalfras-modell. Fem texter från varje deltagare analyseras. LÄS MER

 3. 3. Elevers läs- och skrivutveckling i ett mångkulturellt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Sofie Evaldsson; Marie Rehn; [2008]
  Nyckelord :Fallstudie; performansanalys; flerspråkighet; elevers läs- och skrivutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som kan påverka elevers läs- och skrivutveckling samt att skildra denna utveckling hos elever i år ett och år tre och påvisa likheter och skillnader.Sex elever från ett mångkulturellt område har studerats i sin läs- och skrivutveckling. LÄS MER