Sökning: "pollinatörers betydelse"

Hittade 1 uppsats innehållade orden pollinatörers betydelse.

  1. 1. Praktisk vägledning, ekosystemtjänster : för planerare och utförare

    Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Författare :Moa Kenntoft; [2017]
    Nyckelord :ekosystemtjänster; hållbar stadsutveckling; hårdgjorda ytor; grågrön stadsutveckling; vegetations ekosystemtjänster; gräsytors ekosystemtjänster; biologisk mångfald; pollinatörers betydelse;

    Sammanfattning : Naturvårdsverkets definition av ekosystemtjänster: ”Ekosystemens direkta och indirekta bidrag till människors välbefinnande.” Ekosystemtjänster ger möjlighet att främja naturens tjänster och dess betydelse för oss människor. Dels ge-nom direkta tjänster som pollinering, vattenrening och rekreationsmiljöer. LÄS MER