Sökning: "regelsystem"

Visar resultat 1 - 5 av 102 uppsatser innehållade ordet regelsystem.

 1. 1. ”Varje individ i en grupp är en pusselbit" : en diskursanalys av förskollärares syn på inkludering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Cornelia Miftari; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om förskollärares föreställningar om inkludering av barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Frågeställningarna i studien lyder på vilket sätt beskriver förskollärare sina föreställningar om inkludering? och på vilket sätt beskriver förskollärare inkludering utifrån ett praktiskt görande i förskolan? Studien är baserad på en Foucaltinspirerad diskursteori där regelsystem och makt är centrala utgångspunkter och i vilken kunskap legitimeras eller illegitimeras utifrån dessa maktpositioner och regelsystem. LÄS MER

 2. 2. Lika fall men olika straff? - En straffteoretisk jämförelse mellan påföljdsbestämningen vid flerfaldig brottslighet och återfall

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Therese Augustinsson; [2022]
  Nyckelord :civilrätt; straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : A ”penal reduction” in the case of multiple criminality and more severe sanctions due to a relapse into crime both regulates the case when a person has committed multiple crimes. The difference between the two regulations is that in the case of ”penal reductions”, the crimes are covered during the same trial, while in the case of a relapse, the convict has first been sentenced during one trial and after the full execution of that punishment commits another crime that is being processed during a new trial. LÄS MER

 3. 3. Samtal spelar roll. En samtalsanalytisk undersökning av rollspelet Dungeons and Dragons

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Vincent Andersson; [2021-02-01]
  Nyckelord :rollspel; samtalsanalys; CA; DnD; Dungeons and Dragons; ramanalys; interaktion;

  Sammanfattning : Fantasyrollspel som Dungeons and Dragons som kombinerar strategiskt tänkande och regelsystem med dramatisk gestaltning och improviserad fiktion väcker frågan hur spelare skiljer mellan rollen som sina fiktiva alter egon och rollen som deltagare i spelet. Rollspel utspelar sig i deltagarnas fantasi och i det samtal som förs mellan dem. LÄS MER

 4. 4. Försiktighet, Förtänksamhet, och Finanspolitiska ramverk

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Henrik Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Fiscal frameworks; Fiscal policy; Time consistency; General government debt; State.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Under det gångna decenniet sedan 2010 steg den genomsnittliga statsskulden bland 35 av medlemsländerna i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) från 65,5 till 68,2 procent av BNP. Utgifterna för dessa länders auktoriserade förvaltningar överskrider deras inkomster i ökande utsträckning. LÄS MER

 5. 5. Åtkomliga bostäder i Norden : En litteraturstudie i hur de nordiska länderna tillhandahåller bostäder till låg- och medelinkomsttagare

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Niki Akbari; Sofi Carlström; [2021]
  Nyckelord :Affordable housing; Social housing; Nordic countries; Housing policy; Åtkomliga bostäder; Sociala bostäder; Norden; Bostadspolitik;

  Sammanfattning : Idag är det dyrt och svårt att ta sig in på bostadsmarknaden i Norden då det både är höga marknadspriser och långa köer till vissa marknadssegment, detta blir speciellt ett problem för de mer resurssvaga hushållen. Åtkomliga bostäder handlar om hur man genom olika modeller kan tillhandahålla bostäder till överkomligt pris för låg- och medelinkomsttagare. LÄS MER