Sökning: "resurseffektivitet"

Visar resultat 1 - 5 av 86 uppsatser innehållade ordet resurseffektivitet.

 1. 1. Utveckling av marknader för avfallsbaserade resurser : En fallstudie på återanvändning av komplexa avfallsströmmar ur ett värdekedjeperspektiv

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik; Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Elsa Bertils; Herman Elvingson; [2019]
  Nyckelord :waste; markets; market regulation; reuse; recycling; resource efficiency; value chain; sludge; bottom ash; slag; organic fertilizer; waste policy; policy; avfall; marknader; återvinning; återanvändning; resurseffektivitet; värdekedja; rötslam; biogödsel; slaggrus; bottenaska; Revaq; SPCR 120; handel; avfallslagstiftning; styrmedel; styrning;

  Sammanfattning : Immense amounts of waste are generated daily by our society, and the management of these streams is a critical societal function. Part of this work is reusing and recycling materials with attractive properties, which is also an imperative step towards circular material flows. LÄS MER

 2. 2. Simulation of solidification and cooling of a casting product using COMSOL Multiphysics

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Författare :Tom Allen; [2019]
  Nyckelord :Heat transfer; casting; phase change; COMSOL Multiphysics; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In this project, the cooling and solidification processes for a Valmet Foundry product have been simulated in order to shorten the cooling time. The study has also been done in cooperation with RISE Swecast in Jönköping, as a part of finding ways to make casting procedures more energy efficient. LÄS MER

 3. 3. Optimering av arbetssätt och processer inom ett IT-företag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik; Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Armin Haddad; Kevin Coldevin; [2019]
  Nyckelord :Agile working methods; quality management; quality development; process maturity; routines; small businesses; continuous improvements; TQM; Agila arbetssätt; kvalitetsledning; kvalitetsutveckling; processmognad; rutiner; småföretag; ständiga förbättringar; TQM;

  Sammanfattning : Detta examensarbete ämnar till att identifiera kvalitetsproblem inom den studerade organisationen varpå kvalitetstekniska tillvägagångssätt appliceras i syfte av att framställa lösningsförslag. Rapporten innefattar teorierna SWOT, Sociala medielandskapet, hörnstensmodellen, processmodellering, processmognad, TQM, PDSA-cykeln, statistisk processtyrning, Ishikawadiagramoch tidigare forskning som anses adekvat. LÄS MER

 4. 4. Planering för implementering av självkörande truckar : - En fallstudie på Electrolux Professional AB

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Ellen Johansson; Sofia Lundin; [2019]
  Nyckelord :Industri 4.0; Automated Guided Vehicle; AGV; arbetsmiljö; säkerhet; resurseffektivitet och inköp;

  Sammanfattning : Industri 4.0 är idag ett omtalat koncept inom industrin som innebär att fabriker ska digitaliseras och automatiseras för att kunna uppnå effektiva produktionsfördelar. LÄS MER

 5. 5. Beyond PET: An Extended Deposit-Return System for Plastic Packaging in Sweden : A Qualitative Investigation of Challenges and Lessons from future and earlier Deposit-Return Systems

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Marco Suter; [2019]
  Nyckelord :Deposit-Return System DRS ; plastic packaging;

  Sammanfattning : Collection rates and recycling rates of plastic packaging are considerably lower than for other packaging materials in Sweden. In the context of a circular economy, higher plastic packaging recycling rates could contribute to increased resource efficiency and lowered greenhouse gas emissions. LÄS MER