Sökning: "slittolerans"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet slittolerans.

  1. 1. Lågväxande örtmattor : ett alternativ till bruksgräsmattor?

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Författare :Line Johansson; [2014]
    Nyckelord :gräsmatta; äng; tramptolerans; slittolerans; klipptolerans; översvämningstolerans; konkurrens; salttolerans; gräsyteskötsel; hävd;

    Sammanfattning : Grönytor är en mycket viktig beståndsdel i utemiljön. Gräsmattan har en stor praktisk användning för människor i och med att den kan fungera som en vistelseyta och ge rekreation. Däremot har den inte samma biologiska och estetiska värden som ängen har. LÄS MER