Sökning: "sveriges energipolitik"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden sveriges energipolitik.

 1. 1. Innovativa materials potential på marknadenför värmeisolering av byggnader : En analys av förutsättningarna för ett nytt material på marknaden förvärmeisolering av byggnader i Sverige utifrån ett energibesparings-och marknadsperspektiv

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Vilhelm Lindvall; Signe Axén; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En betydande del av Sveriges och Europas energianvändning går till uppvärmning av bostäder och fastigheter. De resulterande växthusgasutsläppen i kombination med ökande energipriser ger starka incitament, både ekonomiska och miljömässiga, att minska energianvändningen i byggnader. LÄS MER

 2. 2. Förnybar elproduktion i lantbruket - En studie om hur politiska styrmedel kan främja en decentraliserad elproduktion

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Sofia Eriksson; [2021]
  Nyckelord :climate change; agriculture; renewable energy; solar; wind; Agriculture and Food Sciences; Earth and Environmental Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : As part of a sustainable energy system, Sweden has declared a target of 100 % renewable electricity production by 2040. Farmers have the potential to further this process and simultaneously contribute to a decentralized energy system. LÄS MER

 3. 3. Renovering av miljonprogrammet - förhållandet mellan entreprenör och fastighetsägare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Väg- och vattenbyggnad (CI); Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Pontus Lindeberg Granqvist; Dan Robertsson; [2009]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : År 2010 godkände EU ett åtgärdspaket med direktiv för att Europas klimat- och energipolitik att år 2020 ska följande tre mål uppnås för att minska utsläppen av växthusgaser och säkra energikällor: Minska växthusgaserna med 20 procent jämfört med 1990 års nivå Öka andelen energi från förnybara energikällor till 20 procent av den totala energiproduktionen Minska energikonsumtionen med 20 procent av de beräknade nivåerna för 2020 genom att förbättra energieffektiviteten Enligt Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO, kommer den ekonomiska utgiften för de åtgärder som miljonprogrammet är i behov av uppgå till cirka 50 miljarder kronor. Detta är dock en grov uppskattning som täcker de mest akuta tekniska bristerna. LÄS MER