Sökning: "tidig bevisupptagning"

Hittade 1 uppsats innehållade orden tidig bevisupptagning.

  1. 1. En förskjuten bevisupptagning i tid, rum och ansvarig aktör - En studie av straffprocessens skyddsobjekt

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

    Författare :Fredrika Ekman; [2019]
    Nyckelord :straffrätt; criminal law; kroppskamera; kroppsburen kamera; bevisupptagning; tidig bevisupptagning; straffprocess; SOU 2017:98; förskjuten straffprocess; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Rättegångsbalken utformades i en tid som skiljer sig väsentligt från dagens samhälle i allmänhet och bevismiljön i synnerhet. I april 2016 tillsatte regeringen en särskild utredning med uppgift att undersöka hur straffprocessen skulle kunna effektiviseras med bevarande krav på rättssäkerhet. LÄS MER