Sökning: "trollkunniga kvinnor"

Hittade 1 uppsats innehållade orden trollkunniga kvinnor.

  1. 1. Häxor i periferin : Trolldomsprocesser i Småland 1604-1619.

    Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för humaniora; Växjö universitet/Institutionen för humaniora

    Författare :Ida Dürango; Sofia Swahn; [2006]
    Nyckelord :Trolldom; trolldomsprocesser; häxprocesser; häxa; genusperspektiv; 1600-tal; Småland;

    Sammanfattning : Häxor i periferin. Trolldomsprocesser i Småland 1604-1619.Uppsatsen undersöker de tidiga trolldomsprocesserna i Småland. Det är en kvalitativ fallstudie som undersöker rättspraxis med en genusteoretisk utgångspunkt, under perioden 1604-1619. LÄS MER