Sökning: "uppsats med delanalys"

Hittade 1 uppsats innehållade orden uppsats med delanalys.

  1. 1. Tingsrätten och familjerätten : - en rättsociologisk undersökning av barnets bästa i vårdnadstvister

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Maria Gutierrez-Thorsell; [2011]
    Nyckelord :custody; childrens best; childrens rights; divorce; vårdnadstvist; barnets bästa; barnperspektiv; familjerätt;

    Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna uppsats är att utifrån ett rättsociologiskt perspektiv undersöka huruvida begreppet barnets bästa förverkligas i domstolars beslut samt familjerätters yttrande gällande vårdnadstvister. Uppsatsen söker vidare förklara lagrummets gränser avseende vårdnadstvister då domstolar och familjerätter samarbetar under speciella omständigheter. LÄS MER