Sökning: "wastewater"

Visar resultat 1 - 5 av 647 uppsatser innehållade ordet wastewater.

 1. 1. Sustainability assessment of sanitation systems in El Alto, Bolivia : A pre-study

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Malin Smith; [2020]
  Nyckelord :Sustainable sanitation; peri-urban; urine-diverting dry toilet; waste stabilization pond; stakeholder; Hållbar sanitet; peri-urban; urinsorterande torrtoalett; stabiliseringsdamm; intressent;

  Sammanfattning : The Sustainable Development Goal (SDG) Target 6.2 aims at providing access to adequate and equitable sanitation and hygiene for all and to end open defecation by 2030. Yet, 47 % of the population in Bolivia lacked access to basic sanitation services in 2012. LÄS MER

 2. 2. Utredning kring val av varaktighet vid skyfallskarteringar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Lina Skilberg; [2020]
  Nyckelord :Urban flood mapping; floodings; MIKE 21 Flow Model; rain duration; Skyfallskartering; översvämningar; översvämningsmodellering; 2D-hydraulisk modellering; MIKE 21 Flow Model; varaktighet;

  Sammanfattning : Marköversvämningar kan uppstå till följd av ytavrinning vid intensiva nederbördstillfällen. Risken för större översvämningsutbredning ökar i urbaniserade områden där det finns stor andel hårdgjorda ytor och ett minskat antal grönytor till följd av förtätningar som ett resultat av urbanisering. LÄS MER

 3. 3. Analys av lösningar för att minska tillskott av dräneringsvatten till spillvattensystem : En fallstudie i Örnsköldsviks kommun

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Zakrisson Tina; [2020]
  Nyckelord :Additional water; drainage water; stormwater management; infiltration; wastewater systems; tillskottsvatten; dräneringsvatten; dagvattenhantering; infiltration; spillvattensystem;

  Sammanfattning : Avledningen av dräneringsvatten från husgrunder sker idag främst via spillvattensystemet. Eftersom det är ett konstant tillskott bidrar husgrundsdräneringar, sett över en längre tid, med stora volymer vatten. LÄS MER

 4. 4. The possibilities of recycling wash water at Vidinge

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Julia Mauritzson; [2020]
  Nyckelord :reuse; treatment; fresh-cut; water engineering; environmental engineering; avloppsteknik; vattenförsörjningsteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Water is a resource of importance and with drier weather around the world, including Swe-den, there is a risk of too low levels of water to satisfy for instance households, animals and industries in the future. Fresh-cut fruit and vegetable industries are water intense and almost all process water is used in the washing process. LÄS MER

 5. 5. Slamavvattning med geotextiltuber vid mindre avloppsreningsverk : En fallstudie på Lövsta avloppsreningsverk utanför Uppsala

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Ottilia Werkmäster; [2020]
  Nyckelord :Dewatering; geotextile; dewatering tube; geotextile tube; polyacrylamide; flocculation; active sludge; wastewater treatment; dry matter; Slamavvattning; geotextil; geotextiltub; polyakrylamid; flockning; aktivslam; avloppsvattenrening; torrsubstans;

  Sammanfattning : Vid rening av avloppsvatten fås, förutom renare vatten, även slam som biprodukt under reningsprocessen. Slammet har en torrsubstanshalt i storleksordningen 1 % och det första steget vid hanteringen är att avvattna det. LÄS MER