Rektors uppfattning av sitt ledarskap kring förtroendefulla relationer mellan lärare och elev -en kvalitativ intervjustudie

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: Syfte: Syftet med studien är att få fyra rektorers uppfattningar av sitt ledarskap kring skolut-veckling gällande förtroendefulla relationer mellan lärare och elev. Studien utgår från föl-jande frågeställningar: Hur beskriver rektor skolans arbete med förtroendefulla relationer mellan lärare och elev? Hur sker det systematiska kvalitetsarbetet av förtroendefulla relatio-ner mellan lärare och elev? Vilka möjligheter och hinder finns enligt rektor för att leda ett re-lationsarbete på skolan?Teori: Studien är en kvalitativ undersökning. Bearbetning av data har skett utifrån en feno-menologisk metodologi. För att tolka och förstå har analysen av resultatet genomförts utifrån en systemteoretisk ansats med tyngdpunkt i Bergs teorier om frirummet.Metod: Empirin är insamlad utifrån semistrukturerade intervjuer med fyra rektorer vilka tjänstgör i fyra olika kommuner och ansvarar för grundskolans senare år, årskurs 7-9.Intervjuerna genomfördes på respektive arbetsplats och spelades in för att transkriberas. Re-sultatet kategoriserades sedan tematiskt utifrån frågeställningarna.Resultat: I resultatet kan utläsas att rektors ledarskap i ett arbete med förtroendefulla relat-ioner mellan lärare och elev sker i begränsad omfattning. Rektorer upplever att lärarens för-måga att skapa och upprätthålla förtroendefulla relationer påverkas i stor omfattning av lära-rens personliga egenskaper. Det framkommer således att rektor i samtal med läraren snarare fokuserar på arbetet med extra anpassningar än lärarens förmåga att skapa relationer med ele-verna. I analysen synliggörs det frirum som rektor kan upptäcka och erövra för att initiera och upprätthålla ett arbete med förtroendefulla relationer inom ett systemteoretiskt perspektiv som inbegriper organisation-, grupp- och individnivå. Det framkommer även att det finns en god vilja och ett intresse från rektorerna att driva ett utvecklingsarbete med specialpedago-giskt fokus där relationen har en betydelsefull roll för elevens utveckling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)