Barns skattning av smärta och oro vid lumbalpunktion : Samt sjuksköterskors möjlighet att påverka barns upplevelse av lumbalpunktion

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning:

Bakgrund: Lumbalpunktion är en av de mest ångestladdade procedurer barn kan genomgå. Den vanligaste indikationen för lumbalpunktion är misstanke om neuroborrelios. Åldersanpassad information, delaktiga föräldrar och smärtlindring är viktiga faktorer vid lumbalpunktion på barn.

Syfte: Detta arbete syftade till att undersöka hur barn i åldrarna 6-18 år skattar smärta och oro vid lumbalpunktion, samt att studera om samband finns mellan oro- och smärtskattning och använd anestesimetod. Ett vidare syfte är att studera hur sjuksköterskor kan stötta barnen så att de får en bra upplevelse av lumbalpunktion.

Metod: Studien är uppdelad i en kvantitativ deskriptiv tvärsnittsstudie, där enkäter delades ut till barn i åldrarna 6-18 år som genomgått lumbalpunktion och en kvalitativ semistrukturerad intervjustudie, där fyra sjuksköterskor med erfarenhet inom pediatrisk vård intervjuats.

Resultat: Sammanlagt 12 enkäter samlades in. Resultatet visar att tre deltagare fick samma läkemedelskombination, sammanlagt blev det tio olika läkemedelskombinationer. Intervjuerna indikerar att kommunikation, att ge stöd och lugn och ro anses viktigt vid omvårdnad av barn som genomgår lumbalpunktion.

Slutsats: Då deltagandet var lågt kan resultatet endast ses som beskrivande av deltagarnas åsikter. Resultatet antyder att stora variationer finns vid val av smärtlindring på barn som genomgår lumbalpunktion. Sjuksköterskor anses ha en gemensam uppfattning om vilka omvårdnadsåtgärder som kan bidra till minskat lidande hos barn som genomgår lumbalpunktion. Mer omfattande studier behövs för bedömning av vilken anestesimetod som ger effektivast smärtlindring vid lumbalpunktion på barn.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)