Årsredovisningar i 10/24-bolag

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

Sammanfattning:

Bakgrund: Vi har i Sverige idag en relativt ny årsredovisningslag. Denna är en ramlag där lagstiftaren har överlämnat arbetet med att definiera hur tillämpningen av lagen skall ske i praktiken till begrepp som praxis och god redovisningssed. Praxis utformas först för de stora företagen, varefter redovisaren sneglar på denna vid utformning av praxis för de små företagen. Detta leder till att utformning av praxis för små företag tar lång tid samt att innehållet långt ifrån säkert möter det informationsbehov som en användare av ett 10/24-bolags årsredovisningar har.

Syfte: Syftet med uppsatsen är att kartlägga vilken information en årsredovisning för ett 10/24-bolag bör innehålla för att tillgodose användarnas behov. Med hänsyn till dessa behov ämnar vi utarbeta ett innehåll för en årsredovisning för 10/24-bolag.Avgränsningar: Endast bolagsformen aktiebolag behandlas i uppsatsen. En begränsning till försörjningsföretag görs även.

Genomförande: Uppsatsen bygger till största delen på intervjuer, med framför allt banker och företagsägare till 10/24-bolag, angående åsikter och önskemål rörande företagens årsredovisningar.

Resultat: Vi har i uppsatsen kommit fram till att årsredovisningar i 10/24-bolag skall utökas och då med framför allt mer"mjuk"information; främst i förvaltningsberättelsen och i noterna. Genom denna utökning tillgodoses intressenternas informationsbehov utan att medföra en större merkostnad för företagen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)