"Men jag är ju liksom som vem som helst" : Perspektiv på arbetssökande och arbetsplats från fem personer med Asperger syndrom.

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier; Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

Sammanfattning: Människor med Asperger syndrom har svårt att få och behålla en anställning trots ringa funktionsnedsättning. Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur personer med Asperger syndrom upplever sin situation på arbetsmarknaden, hur diagnosen påverkar deras möjlighet att få och behålla en anställning samt vilket stödbehov de har för en framgångsrik anställning. I studien intervjuades fem personer med Asperger syndrom utifrån deras upplevelser. Resultatet analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade att respondenterna upplevde både diagnosens styrkor och svagheter som påverkar deras möjlighet vid en anställning. De upplevde även vissa hinder för att få en fungerande anställning. Vidare nämns även de förutsättningar som de upplever krävs för att få en anställning att fungera både för arbetsgivare och myndigheter. Resultatet visade att personer med Asperger syndrom upplever en viss problematik för dem på arbetsmarknaden, en stor del av problemet bottnar i okunskap och fördomar om diagnosen. För att få personer med Asperger syndrom att känna sig mer inkluderade på arbetsmarknaden behöver kunskapen om diagnosen bli högre samt en rad insatser som lyfter fram deras styrkor snarare än svagheter. Detta genom bättre förståelse från omgivningen, både arbetsplatser och myndigheter, men även behovet av en djupare förståelse för vad diagnosen innebär för individen själv. Med en djupare förståelse och rätt insatser av myndigheter kan mycket bli vunnet. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)