Dagligvaror fram till dörren: En flermetodsstudie om hur dagligvaruhandeln har och kan komma att utvecklas till följd av ökad e-handel.

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Sammanfattning: Titel:​ ​Dagligvaror fram till dörren: ​En flermetodsstudie om hur dagligvaruhandeln har och kommer utvecklas till följd av ökad e-handel. Författare:​ ​Emma Larsson & Kenney Thomasson Nivå:​ ​Kandidatuppsats i kursen KSMK65 Service Management: Examensarbete för kandidatexamen, VT 2020. Institution:​ Institutionen för Service management och tjänstevetenskap, Campus Helsingborg, Lunds Universitet. Handledare:​ ​Alina Lidén' Problembakgrund: ​De konsumtionsmönster som konsumenten tidigare hade syns inte längre lika tydligt i handeln. Dagens konsumenter handlar på andra sätt och med andra metoder än tidigare. En av de branscher som främst har gynnats av detta är dagligvarubranschen. En bransch som tidigare kännetecknats av stora e-handelsbarriärer men som under de senaste årtionden har vuxit explosionsartat. Denna ökningen påverkar inte bara konsumenterna utan även handlarna står inför nya utmaningar. Syfte:​ ​Syftet med studien är att undersöka vilka utmaningar den ökade efterfrågan på att konsumera varor i digital handel medför för butiker i dagligvarubranschen. Rapporten syftar även till att undersöka hur detta påverkar matbutikernas framtid. Metod: ​Rapporten inkluderar flermetodsforskning. Kvalitativt material har samlats in genom semi-strukturerade intervjuer och kvantitativ data genom en enkätundersökning. Slutsats:​ ​Undersökningen har medfört att rapporten har två tydliga slutsatser. Den första är att dagens konsumenter ,genom sina ställda krav på tillgänglighet och smidighet, har bidragit till att dagligvaruhandlarna har fått nya utmaningar med sin tjänst. Den andra är att handlarna är medvetna om de förändringar som kan och borde göras, men är inte tillräckligt förändringsbenägna för att genomföra dem. Nyckelord:​ ​Den digitala köpprocessen​,​ e-grocery, logistik ​och​ last mile​.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)