Faktorer som enligt sjuksköterskan påverkar vårdkvalitén : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Sjuksköterskerollen är en komplex yrkesroll där sjuksköterskan ansvarar för att ge vård av hög och god kvalité. Sjuksköterskan har ett stort ansvar vilket finns beskrivet dels i lagtext och i ICN:s etiska kod. Bristande omvårdnadsarbete har setts förekomma i sjuksköterskeyrket i flera länder. Tidigare forskning efterlyser därför forskning kring varför sjuksköterskor ibland avviker från sitt ansvar. Olika avvikelser som görs inom vården kan leda till en sämre vårdkvalité och en ökning av vårdrelaterade skador.  Syfte: Studiens syfte är att belysa faktorer som enligt sjuksköterskan påverkar vårdkvalitén.  Metod: En litteraturöversikt som baseras på 15 vetenskapliga artiklar varav en med kvalitativ ansats och 14 med kvantitativ ansats. Artiklarna inhämtades från databaserna CINAHL och PubMed.  Resultat: Flera faktorer visades påverka vårdkvalitén enligt sjuksköterskan. Faktorerna som identifierades kunde formas till kategorier vilka var psykologisk arbetsmiljö, arbetstillfredsställelse, resurstillräcklighet och tillgänglighet, förmåners och uppskattningens påverkan, påverkad arbetsprestation och arbetsrelaterad stress. Faktorerna kunde enskilt påverka vårdkvalitén men det visade sig också att en faktor kunde leda till en annan.  Konklusion: Det kan vara svårt att bedriva vård av god kvalité då begreppet vårdkvalité är svårdefinierat. De ansvar som sjuksköterskan har vilket exempelvis beskrivs i Phil Barkers teori kan även vara svårt att upprätthålla då sjuksköterskan påverkas av olika faktorer på arbetsplatsen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)