Spel & Dobbel - på gott eller ont? : En kvalitativ intervjustudie gällande unga människors uppfattning om spelreklam.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att studera vilken syn unga människor har på spelreklam och hur de anser att spelreklamen framställs, samt hur spelbolagen går tillväga för att marknadsföra sig. Begreppet spelreklam åsyftar i studien marknadsföring för alla typer av penningspel. Vi har genomgående under studiens gång haft de tre frågeställningarna nedan som grund för vårt forskningsarbete: -  Hur uppfattar unga personer spelreklam?-  Hur upplever dessa unga personer att spelbolagen ändrat tillvägagångsätt i sin marknadsföring och är det i en högre omfattning än tidigare?-  Vilka skillnader går att påvisa mellan aktiva spelare och icke-spelare i synen på spelreklam? Genom semistrukturerade kvalitativa intervjuer, har åtta personer mellan 18–25 år intervjuats för att ta reda deras attityder och uppfattning kring ämnet. Studiens teoretiska ramverk grundar sig på enstegshypotesen, tvåstegshypotesen, encoding/decoding, framing, push- och pullmarknadsföring samt teorin om räckvidd och selektivitet. Resultatet visar att unga personer uppfattar spelreklam olika beroende på egen erfarenhet av penningspel eller spelande i deras omgivning men att helhetssynen är kritisk. Beroende på hur insatta intervjupersonerna var i spelande hade de även olika syn på spelbolagens olika tillvägagångssätt i marknadsföringen. Vilka medier de kommer i kontakt med spelreklam varierar även det. Gemensamt för samtliga var dock att de ansåg att spelbolagen inte påvisade tillräckligt i sin marknadsföring alla de hälsorisker penningspel innebär.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)