Synkronisering av GIS-objekt och tillhörande attributdata mellan en persondator och en handdator för åtkomst, insamling och förändring i fält.

Detta är en L2-uppsats från Högskolan i Gävle/Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap

Författare: Ivan Clegg; [2006]

Nyckelord: GIS; Shapefil; Fältinsamling;

Sammanfattning: Ett befintligt tekniskt system för parkförvaltare omfattar GIS-objekt i en geodatabas och deras attribut i en separat databas. Syftet med detta arbete har varit att systematisera förflyttningen av data från dessa två källor på PC:n till en källa på en handdator för åtkomst, förändring och insamling i fält, för att sedan uppdatera de två skilda datakällorna vid återkomst till PC:n. För att åstadkomma paketeringen transformeras GIS-lagret från geodatabas till shapefil format vars tillhörande attributfil utökas med fält och data från attributdatabasen. Ett egendefinierat formulär har skapats för attributredigering på handdatorn. Befintliga verktyg används i fält för att utföra funktioner som nykartering eller förändring, vilka kategoriseras med olika koder. Koderna används vid återkomst till PC:n för att på programmatiskt vis uppdatera de skilda systemen. Arbetet har resulterat i två applikationer som används vid export till respektive import från handdatorn, samt ett arbetsflöde av rutiner som har dokumenterats i en användarinstruktion. Tillsammans bildar dessa komponenter en fungerande och testad lösning för att kunna inmäta nya objekt samt att registrera förändringar av befintliga objekt ute i fält.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)